View cart “Kính thưa liền thị” has been added to your cart.

Billing details

Your order

Product Total
Kính thưa liền thị  × 1 79.000 
Subtotal 79.000 
Shipping
Total 79.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.